logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > 9 måneder på vei
 
 
9 måneder på vei

Pilotprosjektet har nå vært i drift i 9 måneder og har meget god framdrift. Den viktigste aktivitet er å prøve ut kunnskapsverkstedet som modell for etter- og videreutdanning for sosialarbeidere i barnevernet. Verkstedene har 6 samlinger over ca ett års tid hvor deltakerne arbeider med systematisering av egne erfaringer gjennom fortelling og skriftlig refleksjon. Det er utarbeidet studieplan og modellen er godkjent som videreutdanning ved Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Helsefag. Prosjektleder Inger Helen Erstad har det faglig ansvaret for utdanningen og leder 4 av de 5 gruppene som gjennomfører programmet.

Det er etablert en norsk/spansk veiledergruppe som både prøver ut modellen og arbeider med å utvikle det pedagogiske opplegg. Her deltar blant annet den spanske koordinator, Angelica Majos, som har leder en spansk gruppe. I programmet er det igangsatt to grupper med sosialarbeidere i Norden, en i Spania og i august starter en gruppe i Estland.  Deltakerne er rekruttert via partnerorganisasjonene og vi har fått grupper med meget erfarne og motiverte sosialarbeidere, som også vil dra nytte av modellen på "hjemmebane".

Prosjektet har en europeisk dimensjon med erfaringsutveksling og mulighet for utforskning av praksis i relasjon til ulike tradisjoner og strukturelle rammer. Samlet er det 30 personer som enten er deltakere eller veiledere i verkstedene. I tillegg kommer flere personer fra de 9 partnerorganisasjonene som er involvert med ulike roller og oppgaver.

Gjennom kunnskapsverkstedene og øvrige aktiviteter vil vi få et stort erfaringsmateriale som skal systematiseres i siste halvår av dette 2 årige prosjektet. Dette gir grunnlag for å kvalitetssikre modellen og for konklusjoner om veilederprogram. Prosjektet følges av ekstern evaluering fra DPU. Erfaringene så langt, hvor det er gjennomført 2 samlinger i 4 av gruppene, er meget positive. Vi har arbeidet med fortellinger om dilemma og startet den skriftlige prosess. Deltakerne gir samstemmig gode tilbakemeldinger. Dette er annerledes enn andre ting vi har vært med på, sies det i Spania. Allerede lærereikt og mye inspirasjon å hente, sies det i Norden.

Formidling av prosjektet har høy prioritet; både gjennom personlige nettverk, brosjyrer, web siden og formidling på konferanser nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet avsluttes i oktober 2008 med en åpen konferanse i Alicante, Spania, hvor resultater skal formidles.

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no