SES 1

Utfordringen
Profesjonelt sosialt arbeid må på den ene siden bygge på teoretisk kunnskap og metoder. Samtidig er det avgjørende å ta i betraktning sosialarbeidernes og brukernes egne erfaringer. Sosialarbeideren må utvikle dømmekraft og bruke skjønn for å møte hverdagens omskiftelige situasjoner. Erfaringer er i seg selv en kilde til slik kompetanse, men må undersøkes og bearbeides gjennom systematisk, kritisk refleksjon. Slik kan kunnskapen formidles i sin egen form, gjennom fortellinger med rom for nyanser og begrunnet variasjon. Det er slike former for kompetanse og klokskap som er prosjektets anliggende.

Kort beskrivelse
Prosjektet skal prøve ut kunnskapsverkstedet som et tilbud innenfor etter- og videreutdanning. Dette er en modell for systematisk refleksjon, utviklet i en norsk dr. avhandling. Kunnskapsverkstedet er et møtested hvor sosialarbeidere og veileder i fellesskap arbeider med systematisk kunnskapsutvikling og forståelse av praksis. Modellen består av seks samlinger og mellomarbeid over ett år, med fortelling og systematisk refleksjon som veksler mellom det muntlige og det skriftelige, det konkrete og det teoretiske, mellom faglig teori, etikk og bruk av skjønnlitteratur og andre kunstneriske kilder. Kunnskapsverkstedet introduseres i Spania, Norden og Estland. Prosessen kvalitetssikres gjennom et oppl√¶ringsprogram for gruppeveilederne. Modellen dokumenteres og evalueres. Oppl√¶ringsmateriell utvikles i sluttfasen.

Mål
Bedre balanse mellom teoretisk og praktisk kunnskap, ved at den erfaringsbaserte kunnskap blir gjenstand for systematisk refleksjon og kan formidles i skriftlig form. Kyndige yrkesutøvere med forståelse for hva som skal gjøres gjeldende, hvorfor, hvordan og når. Dette åpner opp for å diskutere praksisformer og dilemma, også i det offentlige rom.

Målgruppe
Sosialarbeidere, spesielt innen barnevernet. Sluttbrukerne er universitet, høgskoler og andre organisasjoner med ansvar for etter- og videreutdanningsprogram. Modellen har relevans også for andre sektorer hvor man arbeider med mennesker. Med noen få justeringer kan modellen også utvikles til et forum for å løfte fram brukernes erfaringer.